รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต2นายมโน ชุนดี 036771493 
101ช่องสาริกานางพัชรา ช่วยค้ำชู 0364280801 
102ชุมชนบ้านแก่งเสือเต้นนางวรรณวิมล ทองงาม 036494360 
103ซอย 12 สาย 4 ซ้าย  0813830194 
105ซอย 17 สาย 2 ซ้ายนางจิราพร เขื่อนรอบเขต 036491184 
106ซอย 19 สาย 2 ขวา  014596625 
108ซอย 26 สาย 4 ซ้ายนางสาวอาภาภรณ์ กระโจมแก้ว 0892416348 
109ไทยรัฐวิทยา 100นายอุทิศ วงกะโซ่ 036426114 
110บ้านแก่งน้ำเย็น  036490112 
111บ้านเขาขวาง  036490115 
112บ้านคลองกลุ่ม  036490110 
113บ้านคลองสาริกา  036425691 
114บ้านซับโศกนายสุวิทย์ ศรสวรรค์ 036426118 
115บ้านดีลังนายสมเกียรติ มาลาม 036422019 
116น้ำสุดวิไลประชาสรรค์พันจ่าเอกณรัฐกรณ์ ทองคง 036426116 
118บ้านมะนาวหวานนางนรินทร์ฑมาศ สีบูลา 036490 145 
119บ้านสวนมะเดื่อ  036441970 
120บ้านสหพันธ์อ่างทอง  036490111 
121บ้านหนองปีกนกนายสุชาติ เหมหอม 0812685388 
122บ้านหนองโพธิ์นางรุ่งนภา เพ็ชรไม้   
124บ้านห้วยสะอาด  036436377 
125พรหมรังษี  036436314 
126วัดโคกสลุงนายรึทัย งามขำ 036483100 
127วัดดำรงบุลนายสมปอง ใจเบิกบาน 036436376 
128วัดมณีศรีโสภณ  036452689 
130วัดสี่ซับศรีเจริญธรรม  036420699 
131วัดหนองตามิ่งนายนิตย์ ประจงแต่ง 036483181 
132วัดหนองนานายพีระยศ บุญเพ็ง 036426619 
133อนุบาลพัฒนานิคมนางสาวณัฐริการ์ แก่นดีลัง 036491372 
201ชุมชนบ้านชัยบาดาลนายสันติ ศรีพร้อม 036426098 
202นิคมลำนารายณ์นายชัชวาลย์ ไทยเที่ยง 036460358 
203บ้านเกาะรังนางชาลิดา รักใคร่ 036423154 
204บ้านโกรกรกฟ้า  036426111 
205บ้านเขาตะแคง  036423451 
207บ้านเขายายกะตานางชลาลัย หงษ์คำดี 036426109 
208บ้านเขาสมโภชน์สิบเอกเชาวลิต มังกรทอง 0813855619 
209บ้านเขาแหลมนายวัลลภ นวลตา 036428128 
211บ้านโค้งรถไฟ  0819482107 
213บ้านซับเค้าแมวนางสาวเบญจวรรณ แสงแก้ว 0890038263 
214บ้านซับงูเหลือมนายอิศเรศ สนั่นเมือง 036423668 
216บ้านซับไทร  0861282975 
217บ้านซับผาสุก  036425482 
219บ้านซับหินขวาง  0815173527 
220บ้านดงน้อยนางสมฤทัย อุดชา   
221บ้านท่าดินดำนายวินัย สุบิน 036654169 
222บ้านท่ามะกอก  036428032 
223บ้านท่ามะนาว  036462099 
224บ้านทุ่งตาแก้ว  036425476 
225บ้านธงชัยสามัคคีนายชูชาติ บัวชุมสุข 036490148 
226บ้านนาโสม  036423643 
227บ้านบ่อน้ำนางสาวอนงค์ มูลบุญ 03649 0119 
228บ้านบัวชุมนายธรรมนูญ หงษ์คำดี 0816668558 
229บ้านม่วงค่อมนายทวีศักดิ์ ชูเชิด 036643113 
230บ้านมะกอกหวานนางสาวอรชร โตสลุง 036426107 
231บ้านไร่พัฒนานางสาวรัตน์วลี แก้วม่วง 036428025 
232บ้านลังกาประชาสรรค์  0870206737 
233บ้านลำโกฎิทอง  036425467 
234บ้านวังก้านเหลืองนายสมยศ อำพันศิริ 0890674372 
235บ้านสันตะลุง  036630262 
236บ้านหนองโกวิทยานางสาวมัลลิกา ปานคุ้ม 036428076 
237บ้านหนองบง  036423155 
238บ้านหนองปล้อง  036490124 
239บ้านหนองปลาไหล  0871193839 
240บ้านห้วยดีเลิศ  036425473 
241บ้านห้วยนา  036643245 
243บ้านใหม่ทรัพย์เจริญ  036425480 
244บ้านใหม่สามัคคีนางบุญเตือน สุบิน 0819943908 
246วัดโพธิ์งามนายนิติศักดิ์ กลิ่นเทศ 0813071811 
247วัดศิริบรรพต  036461807 
248วัดสว่างอารมณ์นางรัชนีวรรณ์ แพรเมือง 036426108 
249วัดสุนทรเทพคีรีนางประไพภัค กลิ่นเทศ 0892210437 
250อนุบาลลำนารายณ์นางศรีประภา ระดมยศ 036461040 
301ทรัพย์ราษฎร์บำรุง  0819486696 
302บ้านซับจำปานายวชิรพันธุ์ เถียรจัตุรัส 036426136 
303บ้านทรัพย์เจริญ  0867545990 
304บ้านทะเลวังวัดนายไพฑูรย์ นวลสลุง 0899026530 
305บ้านท่ากรวดนายกิตติวุฒิ เจริญสลุง 0819918158 
306บ้านท่าตะโกว่าที่ร้อยตรีศุภกฤษณ์ อิศรางกูร ณ 0895341916 
307บ้านท่าหลวง  036646279 
308บ้านทุ่งดินแดง  036490116 
309บ้านเนินทอง  036497530 
311บ้านบ่อคู่นางนวลละออ นุ่มดี 036426128 
312บ้านโป่งสวองคีรีวรรณ์นางกัลยา กระออมแก้ว 0817438646 
314บ้านหนองจาน  0899046687 
316บ้านหนองประดู่นายธีระศักดิ์ รุ่งเรือง 036423699 
317บ้านหนองหัวช้างนายวินัย สินธุไชย 036426046 
318บ้านหัวลำนางสาวสรินยา ฉิมมา 036426133 
319อนุบาลท่าหลวง  036646146 
401บ้านเขาหมูมัน  036490104 
402บ้านคลองนางวิจิตรา จันทกรณ์ 0895391429 
403บ้านดงน้อยนายธวัช ธูปทอง 0861332896 
405บ้านด่านจันทร์  036490102 
406บ้านทุ่งท่าช้าง  036647192 
407บ้านมหาโพธิ  0870622991 
408บ้านวังแขมนายวันชัย ชอบค้าขาย 036439553 
409บ้านห้วยเขว้า  036490144 
410บ้านห้วยใหญ่นางสาวกัญญาณัฏฐ์ ผ่านไกร 036428136 
412อนุบาลสระโบสถ์นางกฤษณา ขุนทิศ 036439116 
501บ้านเขาราบนางสาวอรุณลักษณ์ สิงห์สถิตย์ 036490131 
502บ้านโคกแสมสารนายสมพร คล้ายวงษ์ 036426214 
504บ้านทะเลทอง  036651131 
506บ้านพุกะชัดนางศิริลักษณ์ พิบูลรัตนสังข์ 036490130 
507บ้านยางรากนางกมลทิพย์ เพียรกิจนา 0890596395 
508บ้านลำโป่งเพชรนายชวลิต แสงแก้ว 036490128 
509บ้านวังตาอินทร์นางวาสนา น้ำเพ็ชร 036490142 
510บ้านสระเพลงนายทรงพิทย์ คำภา 036490141 
511บ้านหนองมะค่านายณรงค์ พิบูลรัตนสังข์ 036428197 
512บ้านห้วยสาราม  036428183 
513บ้านแหลมชนแดน  036490127 
514อนุบาลโคกเจริญนางปภาดา จันดาประดิษฐ์ 036651132 
601ชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157นางสมศรี รัตนศรี 036633150 
602บ้านกุดตาเพชรนางธนสิตา วงษ์อุทัย 0870764085 
604บ้านเขารวกนายวีระวุฒิ อุดชา 036490133 
605บ้านด่านไทยล้อม  036426618 
606บ้านท่าเยี่ยม  0813640308 
607บ้านปรางค์น้อยนายศิริโรจน์ ภักดีกลาง 036490134 
608บ้านราษฎร์บำรุงนายไพรัตน์ แก้วเทพ 036490135 
609บ้านลำสนธินางสาววลัยพร นุ่มพินิจ 036425701 
610บ้านวังทองนางฐิรัชยา อัลบิน 0812546664 
611บ้านศรีเมือง  036490106 
612บ้านหนองเกตุ  06490105 
613บ้านเหวตาบัว  036490107 
614หมู่บ้านป่าไม้ซับลังกา  036425470 
615อนุบาลอำเภอลำสนธินายสมพงษ์ รักษาราษฎร์ 036633393 
701ชุมชนวัดคีรีนาครัตนารามนายสมนึก วัชรอาภาไพบูลย์ 036431549 
702บ่อทองลพบุรี  036428194 
703บ้านโคกกลาง  036428913 
704บ้านชอนสมบูรณ์นางชนิดา สุขเพราะนา 036428187 
705บ้านดงดินแดงนายพร้อม จันทนะ 036428191 
706บ้านบ่อดินสอพอง  036428190 
707บ้านป่าเขว้า  0890996392 
708บ้านยางโทนนางนิตยา แม้นพยัคฆ์ 036432114 
709บ้านไร่ทรัพย์เจริญ  036428188 
711บ้านหนองไก่ห้าว  036432113 
712บ้านหนองขามนางสาวลัดดาวัลย์ วรรณโสภา 036428185 
713บ้านหนองตะแบก  0817934384 
714บ้านหนองไทร  036428203 
715บ้านหนองสำราญสิบตำรวจเอกหญิงฉันทนี โดยคำดี 036428192 
716บ้านหนองเสมา  036432185 
717บ้านใหม่โสพิมพ์นางสีเวียง สมสิงห์ 036428195 
718อนุบาลวัดหนองม่วง  036431087