ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมิถุนายน 2564
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวณัฐวรรณ เม่นแสงบ้านหนองหัวช้างลาออกจากราชการ 
2นางสาวศิรินภา เนตรรัตน์บ้านบ่อน้ำลาออกจากราชการ 
3นายธวัชชัย อาจเวทย์บ้านชอนสมบูรณ์ถึงแก่กรรม 
4นางสาวพลอยนภัส นงภาบ้านทุ่งดินแดงรร.บ้านเขาใหญ่ สพป.มหาสารคาม1
5นางสาวรุจิรา บุญศรีประชาบ้านหนองโกวิทยารร.วัดโพธิ์แก้วเบญจธรรม สพป.นครนายก
6นายภีรดล งามใจวัดหนองตามิ่งรร.บ้านนาโจด สพป.ชัยภูมิ
7นางพรรณภา พฤทธิ์ตระการบ้านหนองโกวิทยารร.เมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฎ์) สพป.ลพบุรี1