ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนตุลาคม 2564
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายศิริวัฒน์ ศิริวรรณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต2เกษียณอายุราชการ2564 
2นายสมนึก ศรีไพฑูรย์บ้านมะกอกหวานเกษียณอายุราชการ2564 
3นางสุภาพ สุริยาอารักษ์บ้านเกาะรังเกษียณอายุราชการ2564 
4นายชาญณรงค์ สิงห์ทองบ้านสันตะลุงเกษียณอายุราชการ2564 
5นายบุศรินทร์ หอมกลิ่นยานิคมลำนารายณ์เกษียณอายุราชการ2564 
6นายทวีศักดิ์ พามาวัดโคกสลุงเกษียณอายุราชการ2564 
7นายวิเชียร เพ็ชรไม้อนุบาลพัฒนานิคมเกษียณอายุราชการ2564 
8นางสิริวรรณ ชุนดีบ้านหนองบงเกษียณอายุราชการ2564 
9นายวิชชา เกียรติศิริบ้านคลองเกษียณอายุราชการ2564 
10นายประทวน นิลพันธุ์ชุมชนบ้านชัยบาดาลเกษียณอายุราชการ2564 
11นางเกษร ควบคุมชุมชนบ้านชัยบาดาลเกษียณอายุราชการ2564 
12นางประทิน ดีเฉยบ้านลำโกฎิทองเกษียณอายุราชการ2564 
13นางกนกพร วัฒนะศรีวัดสว่างอารมณ์เกษียณอายุราชการ2564 
14นางพรทิพย์ บุญลือวัดสว่างอารมณ์เกษียณอายุราชการ2564 
15นางเฉลียว สุทธิจันทร์วัดสว่างอารมณ์เกษียณอายุราชการ2564 
16นายสุรเดช สานุสุขวัดโพธิ์งามเกษียณอายุราชการ2564 
17นางวรรณวิมล สายสุขบ้านท่ามะนาวเกษียณอายุราชการ2564 
18นางแก้วตา หอมกลิ่นยาบ้านสันตะลุงเกษียณอายุราชการ2564 
19นางสาวสุวรรณา แก้วศรีงามบ้านท่าดินดำเกษียณอายุราชการ2564 
20นางจันทนา แย้มชุมพรบ้านหนองปลาไหลเกษียณอายุราชการ2564 
21นางสมควร ในพิมายบ้านซับเค้าแมวเกษียณอายุราชการ2564 
22นางจันทรา ขันธุปัทม์บ้านธงชัยสามัคคีเกษียณอายุราชการ2564 
23นางกาหลง ตุลาการวัดสุนทรเทพคีรีเกษียณอายุราชการ2564 
24นางลำยอง เคียนทองวัดสุนทรเทพคีรีเกษียณอายุราชการ2564 
25นางพนิดา สังสมศักดิ์วัดสุนทรเทพคีรีเกษียณอายุราชการ2564 
26นางพิศมัย ลักษณาวงษ์บ้านซับไทรเกษียณอายุราชการ2564 
27นางสายพิณ ศรีชัยบ้านดงน้อยเกษียณอายุราชการ2564 
28นางจารุณี พยอมใหม่วัดหนองตามิ่งเกษียณอายุราชการ2564 
29นายสมเกียรติ สำเร็จศิลป์วัดโคกสลุงเกษียณอายุราชการ2564 
30นางยุพดี แป้นพยัคฆ์บ้านเขาขวางเกษียณอายุราชการ2564 
31นางเบญจวรรณ ไชยดาอนุบาลพัฒนานิคมเกษียณอายุราชการ2564 
32นางประไพ เงินวิเศษอนุบาลพัฒนานิคมเกษียณอายุราชการ2564 
33นางศรีสุพรรณ ไชยดาบ้านสหพันธ์อ่างทองเกษียณอายุราชการ2564 
34นางดวงดาว โตโสภณซอย 19 สาย 2 ขวาเกษียณอายุราชการ2564 
35นางประพรทิพย์ เพ็งบุญวัดหนองนาเกษียณอายุราชการ2564 
36นางวิจิตรา กองแก้ววัดหนองนาเกษียณอายุราชการ2564 
37นางวัชรี บุญมานำพรหมรังษีเกษียณอายุราชการ2564 
38นางสมควร มาลีวัดดำรงบุลเกษียณอายุราชการ2564 
39นายวันชัย ราชสีห์วัดมณีศรีโสภณเกษียณอายุราชการ2564 
40นางสุดใจ ปักษีช่องสาริกาเกษียณอายุราชการ2564 
41นางสมหมาย จิตตเสถียรบ้านดีลังเกษียณอายุราชการ2564 
42นางศรีภูมิ หวังเจริญบ้านมะนาวหวานเกษียณอายุราชการ2564 
43นางสลักจิต เฉลิมพุฒิสกุลชัยอนุบาลท่าหลวงเกษียณอายุราชการ2564 
44นายธีระชัย กลิ่นหอมบ้านท่ากรวดเกษียณอายุราชการ2564 
45นางเรณู รุ่งเรืองบ้านท่ากรวดเกษียณอายุราชการ2564 
46นายรัตนพล มั่นยาบ้านบ่อคู่เกษียณอายุราชการ2564 
47นางมยุรา โลหะเวชบ้านหนองหัวช้างเกษียณอายุราชการ2564 
48นางอัญชลี คงเจริญบ้านหนองจานเกษียณอายุราชการ2564 
49นายประพันธ์ จันทร์อับอนุบาลสระโบสถ์เกษียณอายุราชการ2564 
50นางปณิดา พ่วงเจริญบ้านมหาโพธิเกษียณอายุราชการ2564 
51นางสมบัติ ตรงดีบ้านมหาโพธิเกษียณอายุราชการ2564 
52นายสุรพล ตรงดีบ้านมหาโพธิเกษียณอายุราชการ2564 
53นางอัญชิสา ใจเย็นบ้านมหาโพธิเกษียณอายุราชการ2564 
54นางสาธร ชอบคุยบ้านคลองเกษียณอายุราชการ2564 
55นางเฉลิมศรี ธัญญเจริญบ้านคลองเกษียณอายุราชการ2564 
56นางจตุพร ใจดีเย็นบ้านยางรากเกษียณอายุราชการ2564 
57นางอภิญญา แก้วเกิดบ้านยางรากเกษียณอายุราชการ2564 
58นางเลขา เจริญศักดิ์บ้านยางรากเกษียณอายุราชการ2564 
59นายอาคม ใจเฉื่อยบ้านหนองมะค่าเกษียณอายุราชการ2564 
60นางอภิญญา เครือสุคำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต2เกษียณอายุราชการ2564 
61นางวลัยพรรณ ทำคามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต2เกษียณอายุราชการ2564 
62นางปรางทอง อ่อนธรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต2เกษียณอายุราชการ2564 
63นางณิชาภา เชื้ออ่อนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต2เกษียณอายุราชการ2564 
64นางสาวประคอง มีมั่งคั่งบ้านหนองตะแบกเกษียณอายุราชการ2564 
65นายศรายุธ ยศเรืองบ้านหนองตะแบกเกษียณอายุราชการ2564 
66นางมาลัย จันทนะบ้านหนองสำราญเกษียณอายุราชการ2564 
67นางสุรัตน์ สายเนียมชุมชนวัดคีรีนาครัตนารามเกษียณอายุราชการ2564 
68นางศรีนวล มีนาอนุบาลวัดหนองม่วงเกษียณอายุราชการ2564 
69นางดวงพร แตงสีบ้านใหม่โสพิมพ์เกษียณอายุราชการ2564 
70นายจุน ขยันสลุงพรหมรังษีเกษียณอายุราชการ2564 
71นายวิโรจน์ อินทนาคาวัดมณีศรีโสภณเกษียณอายุราชการ2564 
72นายณรงค์ เอี่ยมแย้มบ้านทุ่งดินแดงเกษียณอายุราชการ2564 
73นายประเจิด นุชนารถบ้านสระเพลงเกษียณอายุราชการ2564