ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนธันวาคม 2564
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายชำนาญ เนียมแสงบ้านทรัพย์เจริญลาออกจากราชการ 
2ว่าที่ร้อยตรีเสน่ห์ เอื้อสลุงบ้านเขาขวางยางรากวิทยา สพม.ลพบุรี
3นางสาวฉันทนา หาภักดีชุมชนบ้านแก่งเสือเต้นอนุบาลเทพสถิต สพป.ชัยภูมิเขต3
4นางสาวภัทรศิริ ควรคิดบ้านหนองโกวิทยาวัดวังกะพี้(วิเชียรประชานุกูล) สพป.อุตรดิตถ์1
5นางสาวจิราภรณ์ กุลชนะรงค์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต2บ้านนาคู สพป.กาฬสินธุ์3
6นางสาววราพร ดิษฐาเนตรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต2บ้านโนนทอง สพป.กาฬสินธุ์3
7นางสาวทิพย์วรรณ ภักดีนอกบ้านดีลังอนุบาลตลาดแค สพป.นครราชสีมา1
8นางจิราภรณ์ ชุมพลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต2บ้านขนวน สพป.ขอนแก่น5
9นางกัลยารัตน์ แก้วแดงบ้านโคกแสมสารบ้านระวิง สพป.เพชรบูรณ์1
10นายทวี บุญตั้งนิคมลำนารายณ์บ้านหนองยาว สพป.เพชรบูรณ์2
11ว่าที่ร้อยตรีณัฐนนท์ รัตนวรสุนันท์บ้านทรัพย์เจริญบ้านหินลาดนาดี สพป.ขอนแก่น3
12นางสาวจุฑาทิพย์ พิศาภาคบ้านท่าตะโกเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษ์) สพป.ลพบุรี1
13นางสาวคัทลียา นิลศิริบ้านมะนาวหวานเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษ์) สพป.ลพบุรี1
14นางสาวดวงรัตน์ มาสถิตย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต2วัดตองปุ สพป.ลพบุรี1
15นายสิทธิกานต์ รุ่งสว่างนิคมลำนารายณ์วัดทุ่งสิงห์โต สพป.ลพบุร1
16นางมันทนา สมบุญเพ็ญซอย 26 สาย 4 ซ้ายอนุบาลพบุรี สพป.ลพบุรี1
17นางสาวน้องนุช รักษาเดชชุมชนบ้านชัยบาดาลบ้านวังขอนขว้าง สพป.ลพบุรี1
18นางสาววราพรรณ พูลสุขชุมชนวัดคีรีนาครัตนารามบ้านบางลี่ สพป.ลพบุรี1
19นางนวพร เสริมกูลเกียรติบ้านหนองโกวิทยาวัดเทพอำไพ สพป.ลพบุรี1
20นายศักดิ์สิทธิ์ โคตรวงษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต2เทศบาล4(บ้านกำปงตาโก๊ะ) เทศบาลเมืองจ.นราธิวาส
21นางสาวสุภัทรา วัฒนาบ้านทรัพย์เจริญเทศบาล1(บ้านหนองสาหร่าย) เทศบาลเมืองปากช่องจ.นครรา
22นางสาวธัญวรัตม์ ศรีแสงอ่อนบ้านม่วงค่อมวิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง สำนักงานคณะกรรมการการอาชี