ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมกราคม 2565
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวสมศรี สุขสิงห์นิคมลำนารายณ์ลาออกจากราชการ 
2นางสาวอรุณนี ชนะชัยบ้านหนองประดู่รร.บ้านโกรกกุลา สพป.ชัยภูมิเขต3
3นางสาววาสนา สูงชัยภูมิบ้านหนองประดู่รร.อนบุาลชุมชนบ้านหนองบัวแดง สพป.ชัยภูมิเขต1
4นายวัฒนา ไชยารักษ์บ้านมหาโพธิรร.บ้านหนองหอย สพป.สกลนครเขต3
5นางสาวโชติกา สุขานุยุทธิ์บ้านเขาหมูมันรร.ไทยรัฐวิทยา107 สพป.นครสวรรค์เขต1